Thứ Sáu, 19 Tháng Bảy 2019
Tăng chúng Tu Viện Kim Cang- Hội Tương Tế - Chi Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo Liên Hoa Kim Cang Bình Chánh. Chùa Đàm Hoa- Trung Tâm Dưỡng Lão - Trẻ Mồ Côi- Khuyết Tật Bình Thuận. Thành kính...
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật         Kính Thưa quý Phật tử cùng toàn thể quý liệt vị       Trong Quy Sơn Cảnh Sách có dạy:“ Vô thường lão bệnh bất dữ nhơn...
- Quảng cáo -

Bài viết gần đây