ĐẠI CHÚNG TU VIỆN KIM CANG XIN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN CỐ TỲ KHEO THÍCH GIÁC THIỆN – TRỤ TRÌ TỊNH THẤT LINH ỨNG

99

Kính bạch Chư Tôn Đức cùng toàn thể quý thiện Nam tín Nữ Phật Tử!

Kính nghe người xưa có câu:

“ Hữu sanh hữu tử hữu luân hồi,

Vô sanh vô tử vô khứ lai,

Sanh tử khứ lai đô thị mộng,

Tốc phao trần thế thượng liên đài.”

Tạm dịch:

Có sanh có tử có luân hồi,

Không sanh không tử không tới lui,

Sanh tử thế gian đều là mộng,

Chóng ly trần thế thượng liên đài.

Thật vậy, quy luật sanh, lão, bệnh, tử là điều tất yếu trên cõi đời, hễ có sanh thì ắt có diệt đó cũng là giáo lý vô thường của đạo Phật. nói về điều này trong kinh Bát Đại Nhân Giác có đoạn: “điều giác ngộ thứ nhất, thế gian vô thường, cõi nước giòn bỡ, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt thay đổi, hư ngụy vô chủ…” thế nên con người cũng không sao tránh khỏi chuyến đò tử sanh. Thuận thế vô thường đại đức Thích Giác Thiện trụ trì Tịnh Thất Linh Ứng vì tứ đại bất hòa kết thành bệnh duyên ẩm thực bất túc, mặc dầu môn đồ pháp quyến đã tận tình săn sóc và cứu chữa nhưng duyên trần đã mãn, đại đức Thích Giác Thiện đã thâu thần viên tịch vào lúc 14 giờ 20 phút ngày 14/04/ 2022 Nhằm ngày 14 tháng 3 năm Nhâm Dần. xuất thế năm Qúy Hợi, trụ thế 40 tuổi, 7 năm hạ lạp.

Dẫu biết sanh ký tử quy, sống ở thác về, nhất là đối với người xuất gia vốn dĩ đã ngộ ra bản chất cõi đời là giả tạm xem cái chết nhẹ tợ long hồng.

Thế nhưng đối với hang môn đồ pháp quyến và bạn lữ đồng tu, là tình linh sơn cốt nhục thì không sao tránh khỏi sự bùi ngùi xúc động khi tiễn biệt một người thầy, một người bạn đạo về cõi vô tung bất diệt. Thế là chùa xưa vắng bóng, thiền thất bụi mờ, hàng Phật tử không được nghe tiếng thầy dạy bảo, chỉ còn là trong dư âm là những miền ký ức đẹp.

Trên tinh thần pháp lữ đồng tu, TT Trụ trì Tu Viện Kim Cang cùng toàn thể tang chúng tại bổn tự xin thành kính chia buồn cùng pháp quyến và nhất tâm cầu nguyện Tây Phương Giáo Chủ A Di Đà Phật thùy từ phóng quang tiếp dẫn phục vì giác linh: Tỳ Kheo Bồ Tát giới Thích Giác Thiện, thế danh Phùng Văn Đen, xuất thế Qúy Hợi niên, trụ thế 40 tuổi, thâu thần Nhâm Dần niên, 7 năm Hạ Lạp, nguyện cầu giác linh cao đăng Phật Quốc thượng phẩm thượng sanh, hoàn lai Ta Bà tiếp chúng độ sanh.

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT.

Dưới đây là chương trình Tang Lễ của cố Tỳ Kheo Thích Giác Thiện xin được tri tường cùng đại chúng: