DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI

27

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI

STT

HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ
01 TT Thích Nguyên Chiếu 1977 Chủ Tịch
02 Bà Trịnh Thị Hạnh 1966 Chủ tịch danh dự
03 Ông Phan Minh Tân 1954 Chủ tịch danh dự
04 Bà Đỗ Thị Mai 1963 Phó Chủ tịch
05 Ông Ngô Bá Tùng 1969 Phó Chủ tịch
06 Ông Huỳnh Văn Báu 1976 Phó Chủ tịch
07 Bà Nguyễn Thị Mộng Hà 1959 Phó Chủ tịch thường trực
08 Bà Huỳnh Thị Thịnh 1964 Phó Chủ tịch thường trực
09 Bà Nguyễn Thị Thanh Trang 1966 Phó Chủ tịch thường trực
10 Bà Trần Thị Mai Thu 1967 Phó Chủ tịch thường trực
11 Bà Lê Thị Tài 1962 Phó Chủ tịch thường trực
12 Bà Võ Thị Thanh Tuyền 1977 Phó Chủ tịch thường trực
13 TT. Thích Nguyên Thiên 1966 Kiểm soát viên
14 Thi Chương 1974 Kiểm soát viên
15 Châu Cẩm Loan 1981 Ủy viên
16 Trần Thị Hiệu 1989 Ủy viên
17 Đỗ Thị Thu Trang 1980 Ủy viên
18 Huỳnh Kỳ Muội 1960 Ủy viên
19 Trịnh Thị Hương 1971 Ủy viên
20 Phạm Thị Thảo 1953 Ủy viên
21 Lai Hoài Sơn 1970 Ủy viên
22 Lê Thị Thu Hà 1961 Ủy viên
23 Nguyễn Thị Liên Hương Ủy viên
24 Phan Thị Ngọc Huyền 1992 Thủ quỹ
25

Lưu Nguyễn Thanh Tâm

1992

Kế Toán

                                                                               CHỦ TỊCH HỘI TƯƠNG TẾ

                                                                               TT. THÍCH NGUYÊN CHIẾU

                                                                                  (đã ký)