Hoạt động chào mừng Hội thảo Hoằng pháp tại tỉnh Lâm Đồng của Chi Hội BTBNN Liên Hoa Kim Cang

233