PHÁP CHỦ HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

70

PHÁP CHỦ HĐCM GHPG VIỆT NAM

Đệ tam Pháp chủ Thích Phổ Tuệ viên tịch ngày 21/10/ 2021, được xã hội quan tâm và nhiều người hỏi Đệ tam Pháp chủ là gì, Công đức tiêu biểu của các vị Pháp chủ thế nào.

Công đức lớn nhất của mỗi vị Pháp Chủ thật không dễ đánh giá qua một trang FB ngắn, về nội dung này xin tóm tắt những nhận xét từ cuốn Danh Tăng Việt Nam, do Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam biên soạn, xuất bản năm 2016 và Sổ tang của Hoà thượng Thích Phổ Tuệ năm 2021.

I. Tên gọi và ngôi vị:
*Đệ tam là thứ ba
*Pháp Chủ là người đứng đầu (một) Tổ chức Giáo hội Phật giáo.
*Đệ tam Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam là người đứng đầu tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được Đại hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam suy tôn tại Đại hội. Tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập từ 07/11/1981 cho đến 2021 đã qua 03 vị Pháp Chủ:

II. Thứ tự và Công đức:
1. Đệ nhất Pháp Chủ Thích Đức Nhuận (1897-1993), hưởng thọ 96 tuổi đời, 77 tuổi đạo. Ngôi Pháp Chủ từ (1981-1993).
Uy đức lớn nhất trong Phật giáo lúc bấy giờ, bởi trí đức nhìn xa trông rộng, một lời nói giữ cả vạn ngôi chùa không bị phá. Tâm đức rạng ngời là trung tâm đoàn kết và thống nhất Phật giáo cả nước trong mộ tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981).

2. Đệ nhị Pháp Chủ Thích Tâm Tịch (1915-2005), hưởng thọ 90 tuổi đời, 66 tuổi đạo. Ngôi Phó Pháp Chủ từ (1992). Ngôi Pháp Chủ từ (1997-2005).
Giới hạnh trang nghiêm, tâm từ đệ nhất, là gương sáng “dựng Đạo xây Đời”, Thạch trụ của Phật giáo thời nay trong Đoàn kết thống nhất.

3. Đệ tam Pháp Chủ Thích Phổ Tuệ (1917-2021), hưởng thọ 105 tuổi đời, 85 năm tuổi đạo. Ngôi Phó Pháp Chủ từ (2002). Ngôi Pháp Chủ từ (2007-2021).
Trí cao- Đạo sáng, bậc Chân tu sống và hướng thiện cho đời giữa cõi ta bà, không vướng chút bụi mờ danh lợi. Tấm gương sáng không tì vết khó tìm, Thạch trụ của Phật giáo vạn khó không lay, hiếm gặp.

Nguồn: Sưu Tầm