Phóng sanh để trưởng dưỡng đạo tâm

28

Phóng sanh theo tinh thần Phật giáo nhằm mục đích trưởng dưỡng tâm từ bi, thương xót chúng sanh mọi loài, không sát sanh hại vật. Là trao cơ sống cho động vật, về với tự nhiên là góp phần tạo thêm thiện nghiệp cho người phóng sinh. Giúp tâm người được thanh tịnh nhẹ bớt nghiệp chướng, phiền não giữa sự nhộn nhịp, hối hả của xã hội ngày nay. Trên tinh thần xuất phát bởi tâm từ bi, lòng trắc ẩn thương người, thương vật. Toàn thể gia đình Phật tử Mã Ngọc Diện và Thân Thị Thu Trang đã phát tâm phóng sanh 130 kg cá các loại vào ngày 22 tháng 02 năm 2019 ( nhằm 18/01 âl) tại Tu Viện Kim Cang với mong muốn gieo duyên thiện với chúng sanh với Tam Bảo. mang chút tâm từ giải thoát cho muôn loài.

Tu Viện Kim Cang