Video: Trang nghiêm lễ Tắm Phật chào mừng Đại lễ Vesak 2019

29